Raksha Bharadwaj
Name
Raksha Bharadwaj
Age
12
Eye Color
Black
Hair Color
Black
Height
5'3"
Weight
105 lbs.
 
Resume